ÁGOSTON GÁBOR - Az Ön alkusza

Adatkezelési Tájékoztató

Elfogadás dátuma: 2024.05.28

1. ADATKEZELŐ

web@alkuszom.info

2. A WEBOLDAL ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK LEÍRÁSA
2.1 A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS Mi az a cookie? Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 1 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

2.1.1. Google Adwords cookie

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie- kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresőben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakció, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések.

2.1.2. Facebook pixel (Facebook cookie)

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet). 2 https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

2.2. HÍRLEVÉL-CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

Kezelt adatok: Név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az Adatkezelő ötévente felülvizsgálja, hogy az érintettek által korábban megadott hozzájárulást az érintettek fent kívánják-e tartani, ebből a célból az Adatkezelő ötévente írásban megkeresi az érintetteket az általuk megadott e-mail címen. Kétség esetén a hozzájárulást visszavontnak kell tekinteni. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes, informált, konkrét, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára, továbbá a következőkkel. A hírlevélre történő feliratkozás megerősítése céljából az Adatkezelő megerősítő e-mailt küld az Ön által megadott e-mail címre, a hírlevélre történő feliratkozás a megerősítő e-mailben küldött linkre kattintással vagy az Ön rövid, kifejezett megerősítő válaszával (pl. „megerősítem a feliratkozást”) válik befejezetté.

2.3. KAPCSOLATFELVÉTEL SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA CÉLJÁBÓL

Erre abban az esetben kerülhet sor, ha például Ön e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon az Adatkezelőhöz fordul, hogy valamely személyes adatát az Adatkezelő tartsa nyilván és a vallási élettel kapcsolatos célokból kezelje. Kezelt adatok: az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (pl. héber név, bár / bát micvó időpontja, hozzátartozója yahrzeit-jának időpontja). Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az Adatkezelő ötévente felülvizsgálja, hogy az érintettek által korábban megadott hozzájárulást az érintettek fent kívánják-e tartani, ebből a célból az Adatkezelő ötévente írásban megkeresi az érintetteket az általuk megadott e-mail címen. Kétség esetén a hozzájárulást visszavontnak kell tekinteni. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes, informált, konkrét, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, amit Ön az Adatkezelővel közölni kívánt személyes adatnak az Adatkezelő részére való elküldésével, továbbá a következőkkel fejez ki. Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megerősítése céljából az Adatkezelő megerősítő e-mailt küld az Ön által megadott e-mail címre, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás a megerősítő e-mailben küldött linkre kattintással vagy az Ön rövid, kifejezett megerősítő válaszával (pl. „megerősítem az adatközlést”) válik hatályossá.

2.4. KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK BEMUTATÁSA

Az Adatkezelő által szervezett eseményekről, programokról bizonyos esetekben kép- és / vagy hangfelvétel készülhet. Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben hoz nyilvánosságra Önt ábrázoló kép- és / vagy hangfelvételt, ha Ön ahhoz előzetesen, kifejezetten hozzájárult.

2.5. A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

A 2.2. és 2.3. pontok hatálya alá tartozó adatkezelések esetében az Adatkezelő által használt informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 5. cikk (2) bekezdésének való megfelelés.

3. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: A hozzájárulás visszavonásának joga, a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozása, a törléshez való jog, adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő, amely határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható. Kérjük, hogy az Önt megillető jogok gyakorlása érdekében a web@alkuszom.info e-mail címre küldött üzenettel keresse meg az Adatkezelőt.

3.1. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből a művelet végrehajtásához szükséges, észszerűidőn belül töröljük.

3.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés

keretein belül Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: az adatkezelés céljai; az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén – indokolt esetben - Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő az érintett által kért módon biztosítja. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

3.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Emellett Ön a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérelmezheti az adatkezelőtől (pl. bár / bát micvó időpontjának pontosítása stb.), a kiegészítő információkat ebben az esetben Ön szolgáltatja az Adatkezelő számára, annak felkutatására az Adatkezelő nem köteles.

3.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés az Önálláspontja szerint jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) írásban tájékoztatja Önt.

3.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (pl. xml, JSON, vagy csv formátumban, MS Office program használatával stb.), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, és

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a személyes adatok törlésére vonatkozó rendelkezéseket, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.7. További információk

Az Ön általmegadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy vagy szervezet számára.

Az Ön által megadott személyes adatokkal az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalnak minősülő adatkezelési műveleteket, továbbá nem használja fel a személyes adatokat profilalkotás céljából sem.

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Hivatali kapu: Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918 cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

6. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A tájékoztatómódosulásáról az Adatkezelő az esetleges módosítások hatályba lépését megelőzően legalább egy hónappal értesíti az érintetteket az általuk kapcsolattartási célból megadott e-mail címre küldendő tájékoztatással.